วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อินเตอร์เน็ต (Internet)

อินเตอร์เน็ต (Internet)
     อินเตอร์เน็ต เป็นคำย่อของคำว่า (interconnected networks) อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก ประกอบไปด้วยเครือข่ายระหว่างประเทศ เครือข่ายภายในประเทศ และเครือข่ายส่วนภูมิภาค เครือข่ายทั้งหมดของอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้โดย URL การบริการที่เป็นที่รู้จักของอินเตอร์เน็ต ได้แก่ e-mail , chat , แฟ้มเก็บเอกสารสาธารณะ (FTP) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WWW อินเตอร์เน็ตนั้นเชื่อมต่อกับ usenet ซึ่งใช้ประโยชน์ในกลุ่มของผู้สนทนา
    อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุก ๆ ด้านให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้า ได้สะดวก รวดเร็วและ ง่ายดาย    การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงไว้ในระบบ จะสามารติดต่อกันได้นั้น ต้องมีภาษาสื่อสาร ที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol)  ภาษาสื่อสารในคอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายแตกต่างกันตามระบบที่ใช้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบต้องใช้ภาษาสื่อสารเดียวกัน
ในระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นภาษามาตราฐานที่ชื่อว่า TCP/IP ซึ่งย่อมาจาก ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถติดต่อถึงกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น