วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สันญาณชีพ(vital sing)

สัญญาณชีพ   เป็นสิ่งที่บ่งบอก ความมีชีวิตของบุคคล เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัย,ประเมินการเลี่ยนแปลงของโรคและประเมินผลของการบำบัดรักษาที่สำคัญมากๆ
ลักษณะของสัญญาณชีพ
1.        อุณหภูมิ
2.        ชีพจร
3.        การหายใจ
4.        ความดันโลหิต
อุณหภูมิ(Temperature)
วัดทางปาก     มากกว่า          37.5  C    เรียกว่ามีไข้
                                 37.6  – 38.3  C     ไข้ต่ำๆ
                                 38.4  -  39.4  C     ไข้ปานกลาง
                                 39.5  -  40.5 C      ไข้สูง
                                 สูงกว่า  40.5 C       ไข้สูงมาก

ชีพจร( Pluse)
สังเกต ความสม่ำเสมอ ความหนัก เบา
ค่าปกติ  อยู่ในช่วง 60 – 100 ครั้ง/นาที


   การหายใจ( Respiration)
อัตราเฉลี่ย 20 ครั้ง/นาที  ไม่ควรเกิน 30 ครั้ง/นาที
สังเกต สีผิว ปาก เล็บ , ความลำบากในการหายใจ เช่น เสียง จมูกบาน


ความดันโลหิต(BP.)
แรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว(Systolic)    90 – 140 mmHg
แรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว(Diastolic)60 – 90 mmHg


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น