วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การประเมินระดับความรู้สึกตัว (Glascow Coma Scale : EMV)

การประเมินระดับความรู้สึกตัว (Glascow Coma Scale : EMV)
      E = eye opening
            E1 = ไม่ลืมตาเลย
                   E2 =  ลืมตาเมื่อเจ็บ
                   E3 =  ลืมตาเมื่อเรียก
                   E4 =  ลืมตาเอง
                   Ec =  ตาบวมปิด (closed , contusion)

      M = motor response (สำคัญที่สุด) ***
             M1 = ไม่ขยับเลย
                    M2 = Decerebration
             M3 =  Decortication
             M4 =  response to pain (ขยับเมื่อเจ็บ)
             M5 =  localized to pain  (เอามือปัดตำแหน่งเจ็บได้)
             M6 =  obey to command (ทำตามคำสั่งได้)
     
      V = verbal response
             V1 = ไม่ออกเสียง
                    V2 = ออกเสียงไม่เป็นภาษาไม่มีความหมาย
                    V3 = ออกเสียงเป็นภาษาเป็นคำๆมีความหมาย
                    V4 = ออกเสียงเป็นประโยคแต่สับสน
                    V5 = พูดคุยได้ตามปกติ

*** การประเมิน GCS ต้องทำหลังจาก resuscitate แล้วเท่านั้น (post-resuscitation GCS) จึงจะเป็น         คะแนนที่ถูกต้องและถือเป็น standard

ภาวะที่ทำให้ประเมิน  GCS ผิด
1.      Hypotension (shock) ***
2.      Hypothermia
3.      Hypoxemia
4.      Drunken (blood alcohol >100 mg%)
5.      Under sedation

การประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ
     ต้องทำตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ โดยใช้แบบประเมินความรู้สึกตัวของกลาสโกล ( Glasgow coma scale )     1. การบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย ( mild head injury )13-15 คะแนน ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ลืมตาได้เอง ทำตามสั่งและตอบคำถามได้ถูกต้องทันที หรือใช้เวลาเล็กน้อย หรือสับสนเป็นบางครั้ง
     2.
การบาดเจ็บที่ศีรษะปานกลาง ( moderate head injury) 9-12 คะแนน ความรู้สึกตัวลดลงและสับสน ตื่นเมื่อถูกปลุกหรือได้รับความเจ็บปวด ทำตามสั่งหรือตอบคำถามง่ายๆได้ ใช้เวลานานกว่าปกติ ในรายที่ความรู้สึกตัวลดลงมาก อาจเพียงเคลื่อนไหวหรือส่งเสียงไม่เป็นคำพูด
     3.
การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง ( severe head injury) 3-9 คะแนน รู้สึกตัวน้อยมาก ไม่สามารถทำตามสั่งใดๆ ทั้งสิ้น อยู่ในท่าที่ไม่ปกติหรือไม่ เคลื่อนไหวเลย

3 ความคิดเห็น: