วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

TENSION PNEUMOTHORAX


ภาวะทีมี air เข้าไปใน pleural cavity เพิมมากขึนเรือยๆ เป็นแบบ one way valve คือ ลมเข้าไปได้ แต่ออกมาไม่ได้ทำให้เกิด positive pressure ใน pleural cavity มากขึนเรือยๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากบาดแผลฉีกขาดของเนื้อปอด หลอดลมหรือผนังทรวงอก

tension pneumothorax
lung collapse,mediastinal shift
kinking of central veins
decrease venous return,cardiac output
shock,hypoxia

ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นหน้าอก,หอบ,กระสับกระส่าย อาการเป็นมากขึนเรือยๆ จนกระทังซึมลง ผิวหนังเขียวคลา หมดสติ การตรวจร่างกายพบมีอาการแสดงคือ
- Dyspnea
- Cyanosis
- Engorged neck veins
- Elevated the affected chest wall,decrease movement
- Hyperresonance on percussion
- Trachea shift to contralateral side
- Decrease vocal resonance
- Hypotension
การรักษา
1. เป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ห้ามส่งผู้ป่วยไปทำการ x-ray ต้องทำการรักษาทันที
2. ลด pressure ใน pleural cavity โดยใช้เข็มขนาดใหญ่ แทงทีบริเวณ intercostal space ที่ 2ในแนว
midclavicular line จะมีลมพุ่งออกมาด้วยความดันสูง ผ้ปู ่วยจะมีอาการดีขึนมากในทันที ความดันโลหิตสูงขึ
3. ใส่ intercostal chest drain ทีin tercostal space ที5 midaxillary line แบบ 1 ขวด ต่อลงใต้ระดับน้า2 ซม.
4. ถ้ามีบาดแผลทีหน้าอก ซึงอาจเป็นสาเหตุของ pneumothorax ให้ทำความสะอาดแล้วปิดด้วย vaseline gauze
ให้แน่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น