วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

4.การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน
 เป็นระบบ ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลระหว่างกันหรือมีสถานี ให้บริการ เก็บแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในที่ต่างๆและให้บริการผู้ใช้สามารถเข้าไปคัดเลือกนำแฟ้มข้อมูล มาใช้ประโยชน์ได้