วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

                                               5.    การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
         เป็นระบบ การสื่อสาร ทางจดหมาย ผ่านคอมพิวเตอร์     ถ้าต้องการส่งข้อความถึงใครก็สามารถเขียนเป็นเอกสารแล้วจ่าหน้าซองที่อยู่ของผู้รับที่เรียกว่าแอดเดรสระบบจะนำส่งให้ทันที อย่างรวดเร็วลักษณะของแอดเดรสจะเป็นชื่อรหัสผู้ใช้และชื่อ เครื่องประกอบกันเช่น sombat@nontri.ku.ac.th การติดต่อบน อินเทอร์เน็ต นี้ ระบบจะหา ตำแหน่งให้เอง โดยอัตโนมัติ และนำส่ง ไปยังปลายทาง ได้อย่างถูกต้อง การรับส่ง ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (email) กำลังเป็นที่ นิยมกัน อย่างแพร่หลาย