วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

การค้นข้อมูลโดยใช้ search engine
     อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในยุคของสังคมข่าวสารใน ปัจจุบัน การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์กำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยมีขอบข่ายเชื่อมโยงเกือบทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเตอร์เน็ตประกอบด้วย
เครือข่ายย่อยจำนวนมาก เชื่อมเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นเสมือนขุมทองแห่งใหม่เพราะเป็นที่รวมของข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทำให้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลแคบเข้ามาอีก (สุภางค์ กุณวงษ์ และดารารัตน์ จุฬาพันธุ์. 2540 : 39) ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนั้นมีมากมาย ทั้งทางด้านการศึกษา การบันเทิง การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย การซื้อของ หรือสนุกกับการมีเพื่อนใหม่บนอินเตอร์เน็ต บริการค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยใช้ search engine ก็เป็นอีกบริการหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เราต้องการได้ (ชฎิล แก้วปลั่ง. 2543 : 3)

การค้นหาข้อมูลโดยใช้ search engine

ถ้าเราต้องการค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต แล้วทราบที่อยู่ของเว็บไซต์นั้น ๆ เราสามารถพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ลงในช่อง address ได้เลย แต่ถ้าไม่ทราบว่าข้อมูลนั้น ๆ มีอยู่ในเว็บไซต์ใด ก็ต้องค้นหาด้วย search engine มีขั้นตอน ดังนี้
1 .เข้าสู่โปรแกรมอินเตอร์เน็ต ในที่นี้เข้าโปรแกรม Internet Explorer
2. เข้าเว็บให้บริการ search engine
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาใส่ลงในช่อง search แล้วคลิกที่ค้นหา หรือ search หรือกด enter
4. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อเว็บไซต์ของข้อมูลที่ค้นหา
5. คลิกเม้าส์ไปที่ชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการ จะพบข้อมูลที่เราค้นหา

ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1
1. คลิกที่ปุ่ม start
2. เลื่อนเม้าส์ไปที่โปรแกรม
3. คลิก Internet Explorer
4. เข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer

ขั้นตอนที่ 2
1. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ช่อง address
2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการ search engine ได้แก่
http://www.thaiseek.com
http://www.siamguru.com
3. กด enter

ขั้นตอนที่ 3
1. พิมพ์คำที่เราจะใช้ค้นข้อมูลที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วคลิกเมาส์ที่คำว่า search
2. จะปรากฎรายการรายชื่อเว็บไซต์ของข้อมูล ซึ่งเป็นผลจากการค้นโดยใช้คำที่เราต้องการ
3. คลิกเข้าไปสู่รายการเว็บไซต์ที่เราต้องการ
รอไม่นานค่ะ เราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการ