วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

2.การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร
     ปัจจุบันมีฐานข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ให้ใช้งานจำนวนมากฐานข้อมูลบางแห่งเก็บ ข้อมูลในรูปสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สามารถเรียกอ่านหรือนำมา พิมพ์ ลักษณะ การเรียกค้นนี้ จึงมีลักษณะ เหมือน เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่อยู่ภายในเครือข่าย ที่สามารถค้นหาข้อมูลใดๆก็ได้ฐานข้อมูลในลักษณะนี้เรียกว่าเครือข่ายใยแมงมุม ครอบคลุม ทั่วโลก (World Wide Web : WWW) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก